Få tilsendt de nyeste indlæg, arrangementer og andre nyheder fra Levende Menneskerettigheder via vores nyhedsbrev!

Tilmeld din mailadresse nedenfor - så sender vi dig løbende aktuelt fra Levende Menneskerettigheders aktiviteter.

Biblioteket – der tæller over 400 fremstillinger – er et juridisk fagbibliotek vedrørende menneskerettigheder. Der er ikke hjemlån, men alle er velkomne til at benytte det på stedet.

 

Linda Nordahl Jakobsen (red.): Ret til rettigheder i Mellemamerika, 2014, IBIS.Rapporten er elektronisk tilgængelig her.

 

Tidsskriftet “Social Kritik” (nr. 123, 2010 – )

Tidsskriftet “EU-ret & Menneskeret” (nr. 1, Marts 2011 – )

Tidsskriftet “Udvikling” (nr. 4, 2011 – )

“The New York Review of Books” (57. årgang, nr. 18, 25. november til 8. december, 2010 -)

 

375. Jonas Grønbæk Pors: Caught Between the Lines – An Anthropological Study of Roma advocates in Brussels contesting taxonomies to redefine the ‘Roma Problem’ in the EU bureaucracy, specialeafhandling, 2014.

389. Alexander Andersson: Menneskerettighedsdiplomati i praksis – et casestudie af Danmarks indlæg ved Kinas Universal Periodic Review, specialeafhandling, 2015. Tilgængeligt på RUC’s hjemmeside.

400. Line Klingenberg Grove: Menneskerettighedsbaseret udvikling – Ret til rettigheder. En komparativ undersøgelse af Danida og ActionAid (Human Rights-based Development – Rights to Rights), specialeafhandling, 2015.

 

390. Tobias Gemmerli: Online-radikalisering: et uafklaret begreb. Litteraturreview af definitioner og tilgange inden for online-radikalisering (del 1 af 3), DIIS Report 2014:07

391. Tobias Gemmerli: Online-radikalisering: en rundrejse i forskningslitteraturen. Litteraturreview af definitioner og tilgange inden for online-radikalisering (del 2 af 3), DIIS Report 2014:08

392. Tobias Gemmerli: Online-radikalisering: Forebyggelse på internettet (del 3 af 3), DIIS Report 2015:03

 

411. Jens Elo Rytter, Individets grundlæggende rettigheder, 2. udgave, Karnov Group, 2016.

298. Jon Fridrik Kjølbro: Den Europæiske Menneskerettighedskonvention – for praktikere, 3. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2010.

188. Jon Fridrik Kjølbro: Den Europæiske Menneskerettighedskonvention – for praktikere, 2. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2007.

291 og 292. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention – kommenteret i 2 bind af Peer Lorenzen, Jonas Christoffersen, Nina Holst-Christensen, Peter Vedel Kessing, Sten Schaumburg-Müller og Jens Vedsted-Hansen, 3. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2011.

296. Hans Jørgen Engbo og Peter Scharff Smith: Fængsler og menneskerettigheder, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2012.

65. Jeff Jørgensen (red.): Terrorisme og retssikkerhed, Ret og Samfund 2008, Frydenlund.

159. Lars Plum & Andreas Laursen (red.): Enhver stats pligt… International strafferet og dansk ret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2007.

297. Ib Henricson: Politiret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 5. udgave, 2012.

89. Vagn Greve: Bånd på hånd og mund – strafforfølgning eller ytringsfrihed?, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2008.

332. Rune Engelbreth Larsen, Jens Lohmann og Klaus Slavensky (red.): Hate speech – Fra hadetale til hadesyn, Informations Forlag og Dansk PEN, 2013.

387. Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen: Den europæiske arrestordre og retten til erstatning for frihedsberøvelse, Karnov Group, 2015.

81. Thorkild Høyer: Den Store Nordiske Rockerkrig, Gyldendal, 1999.

236. Thorkild Høyer (red.): Vietnam – Fra kommandostyre mod retssamfund, Mellemfolkeligt Samvirke, 2003.

353. Carl Madsen: Proces mod politiet, Stig Vendelkærs Forlag, 1969.

269. Peter Høilund: Frygtens ret, Hans Reitzels Forlag, 2010.

 

329. Henrik Vædele Elmquist: Singulær lovgivning – når lovgiver dømmer?  Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2002.

 

337. The Indigenous World 2013.

339. Manuela Zips-Mairitsch: Lost Lands? (Land)Rights of the San in Botswana and the Legal Concept of Indigeneity in Africa, 2013.

340. Andy Whitmore (ed.): PITFALLS & PIPELINES – Indegenous Peoples and Extractive Industries, 2012.

341. Claire Charters and Rodolfo Stavenhagen (ed.): Making the Declaration Work – The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People, 2009.

342. Erica-Irene A. Daes: INDIGENOUS PEOPLES. KEEPERS OF OUR PAST – CUSTODIANS OF OUR FUTURE, 2008.

 

324. Jonathan Tylsgaard Larsen: Volontøren, Fokal, 2013.

 

266. Med døden til følge (dokumentarfilm fra 2011)

396. Reunion – ten years after the war (dokumentarfilm fra 2011)

 

Dokumenter

Beretning (2011 – 2014)

Brev af 29. november til justitsminister Morten Bødskov

Brevet indeholder en række organisationers og personers forslag til regeringen om en mere dristig – og oven i købet prisneutral – retspolitik.

Regeringsgrundlag 2011
Regeringsgrundlaget indenfor det retslige område

 

Links

Retshjælpen Rusk – gratis retshjælp indenfor især straffe- og procesret, politiret, udlændingeret og forvaltningsret

Den Sociale Retshjælp – gratis retshjælp indenfor alle juridiske discipliner

Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination

Asylret

European Database of Asylum Law

Refworld

Kompasset

Københavns Retshjælp

Retsinformation – din adgang til Danmarks love, bekendtgørelser, cirkulærer, vejledninger m.v.

Retspolitisk Forening

Forum for Retssikkerhed

Institut for Menneskerettigheder

Dansk Institut for Internationale Studier

Tænketanken FORSETE

Tænketanken CEPOS

Advokatsamfundet

Danske Advokater

Danmarks domstole

Politiet

Kriminalforsorgen

Rigsadvokaten

Justitsministeriet

 

Betænkninger

 

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) på dansk

Online adgang til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols (EMD) afgørelser

Faktablade om specifikke emner fra EMD indeholdende relevant praksis

Menneskerettighedshåndbøger udgivet af Europarådet

 

Love

Straffeloven

Forvaltningsloven

Lov om retshjælp til indgivelse og førelse af klagesager for internationale klageorganer i henhold til menneskerettighedskonventioner